Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

तयांना मृत्यूची वाटे भीति

October 01, 2017

Search by Tags:  कळप

तयांनामृत्यूची वाटे भीति

अस्तित्वशक्तीलाबाधा येणें, अति भयंकरघटना ती

तयांना मृत्यूचीवाटे भीति....।।धृ।।

गरिबीत जगती कित्येक,

भ्रांतपाडे ती भाकरी एक

जगण्यासाठींझगडा देती, तयांना मृत्यूचीवाटे भीति....,

आरोग्यालाधक्का बसतां

शरिर जर्जर होवूनीजातां

देह तारण्या धडपड होती, तयांना मृत्यूची वाटे भीति....,

समाजरचना बघा कशी,

लौकिक जाई तोराही उपाशी

कुणी न दाखवीसहानुभूती, तयांनामृत्यूची वाटेभीति...,

प्रवासकरिता वाहनातूनी

अपघात शंकायेई मनी

अवलंबून जे दुजावरती, तयांना मृत्यूची वाटे भीती....

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com

Search by Tags:  कळप
Top

bhagwan nagapurkar's Blog

Blog Stats
  • 835 hits